sačuvajmo svoje vlasništvo

април 4, 2013

KAKO JE JP ZA STAMBENE USLUGE BOR „OSLOBODILO“ REPUBLIKU SRBIJU DA PLATI NAKNADU ZA SVOJ POSLOVNI PROSTOR U BORU

Filed under: OSLOBODIOCI — bokisingl @ 9:41 pm

POŠTOVANE KOMŠIJE,

 

Obaveštavam Vas da zbog nedavnih nemilih događaja, koji su nas pogodili, dosadašnji predsednik Skupštine zgrade Veselin Radojković me pismenim ovlašćenjem ovlastio da do isteka svog mandata preuzmem sva ovlašćenja predsednika Skupštine zgrade  (Prilog 1).

Tim povodom odlučio sam da Vas upoznam sa činjeničnim stanjem kako je i zbog čega je došlo do toga da se naruše red i mir u našoj zgradi i to predstavi kao otpor dosadašnjih predstavnika Skupštine zgrade tobožnjem otkrivanju pljački i malverzacija sa zajedničkom imovinom Skupštine zgrade, te otpora za predaju upravljanja tom imovinom “novom rukovodstvu”.

Sve je počelo kada su predstavnici JP za stambene usluge Bor odbili da poštuju odredbe Ugovora o održavanju zgrade po kojima su bili obavezni da vrše naplatu naknade za održavanje zgrade od vlasnika poslovnog prostora MZ Novo Selište i JP Toplane Bor, koji su smešteni pod istim krovom u nivou naših podrumskih prostorija.

Naime, odlukom br. 322/2009 Ustavnog suda Republike Srbije od 01.07.2010.  godine utvrđeno je da obavezu plaćanja naknade za  tekuće i investiciono održavanje ima vlasnik stana ili poslovnog prostora a ne njegov korisnik.

Opština Bor i MZ Novo Selište su odbile da plaćaju navedenu naknadu zato što su one korisnici a ne vlasnici poslovnog prostora u našoj zgradi. Vlasnik navedenog poslovnog prostora je Republika Srbija, što je utvrđeno pravosnažnom presudom Rev2778/01 Vrhovnog suda Republike Srbije (Prilog 2).

Na insistiranje predsednika Skupštine stanara kod zvaničnika JP za stambene usluge Bor da od vlasnika poslovnog prostora naplate naknadu za tekuće i investiciono održavanje zgrade, pravna služba JP za stambene usluge Bor je tražila da im predsednik Skupštine izda punomoćje za utuženje Mesne zajednice Novo Selište. Pošto je znao da Mesna zajednica Novo Selište nije vlasnik već korisnik poslovnog prostora u našoj zgradi, predsednik Skupštine zgrade je JP za stambene usluge izdao punomoćje za utuženje vlasnika a ne korisnika poslovnog prostora – (Prilog 3), što je naljutilo zvaničnike JP za stambene usluge, zbog čega su doneli neformalnu odluku da organizuju smenjivanje predsednika Skupštine stanara, zato što nisu smeli da tuže Republiku Srbiju da ne bi bili oni smenjeni.

Za smenjivanje predsednika Skupštine zgrade iskoristili su nezadovoljnike njegovim radom, koji su relativno novi stanari ili vlasnici stanova u zgradi, zbog čega neznaju u kakvom je stanju bila zgrada kada je preuzeo dužnost predsednika Skupštine zgrade, koji su retko ili nikada nisu podržavali ili učestvovali u zajedničkim radnim akcijama (sakupljanje otpada oko zgrade, sađenju i održavanje zelenih površina, čišćenje i pranje trotoara, čišćenje snega itd.), od kojih većina nije htela da učestvuje u dogovorima na sednicama Skupštine zgrade i koji nisu hteli da za predsednika plaćaju naknadu od 100 dinara mesečno kako bi mu nadoknadili osnovne troškove za štampanje i kopiranje dopisa nadležnim službama, kao i telefonske troškove za pozivanje nadležnih lica za izvođenje radova na održavanju zgrade.

Predsednik nije nikada lično predlagao ili insistirao da mu svi plaćaju navedenu naknadu, već je to prepustio da svako o tome dobrovoljno odluči i po tom osnovu se sklapao ugovor o delu, a naplata od 100 dinara vršila se samo onima koji su na to dobrovoljno pristali.

Pošto su zvaničnici JP za održavanje zgrade znali da predsednika Skupštine zgrade ne mogu da smene na osnovu slobodne i nezavisne volje članova Skupštine zgrade rešili su da to učine pomoću manjine nezadovoljnih. Da bi povećali broj nezadovoljnih odbili su da kao u prethodnih nekoliko godina sačine ugovor o delu po principu dobrovoljnosti, jer su tvrdili da ugovorom mimo izražene volje moraju biti obuhvaćeni svi članovi Skupštine zgrade, pošto je odluku za izdvajanje 100 dinara potpisala većina.

Da bi predstavnike Skupštine zgrade “namestili” napravili su prvu verziju ugovora o delu tako da se isplata naknade vrši sa računa zgrade bez naplate i povraćaja sredstava na račun zgrade. Sada je jasno da su time hteli da predstavnike Skupštine zgrade prikažu kao lopove, koji troše fond zgrade za lične potrebe. Pošto predstavnici Skupštine zgrade nisu hteli da potpišu takav ugovor uneli su odredbu da će isplaćena sredstva sa računa zgrade biti refundirana od naplate po 100 dinara mesečno od svih stanara, a zatim o tome obavestili nezadovoljnike kako bi omasovili pobunu za smenu predsednika uz davanje netačnih navoda da su prethodni potpisi bili falsifikovani ili iznuđeni.

Naravno da su “tradicionalni nezadovoljnici” sa odobravanjem dočekali ukazanu logistiku JP za stambene usluge Bor za konačni obračun sa dosadašnjim predstavnicima Skupštine zgrade, koji su insistirali na njihovom zakonitom radu.

U vezi same organizacije smenjivanja predsednika svako od Vas komšija zna kako su mu “Oslobodioci” to predstavljali. Ja to neću komentarisati ali ću Vam ukazati na sledeće činjenično stanje:

 1.  Skupština zgrade u ul. Njegoševa 5A je uredno registrovano pravno lice čiji je Matični broj 07123426, a poreski indentifikacioni broj – PIB 102437679 (Prilog 4).

2. Skupština zgrade Njegoševa 5A na računu zgrade kod JP za stambene usluge Bor, na dan 03.04.2013. godine, raspolaže gotovinskim sredstvima u iznosu od preko 293.000 dinara uz nenaplaćeno dugovanje od vlasnika poslovnog prostora (samo za poslovni prostor MZ Novo Selište) od 50.204,40 dinara (vidi ovde).

3. Skupština zgrade ima legalno usvojene Opšte akte (Poslovnik o radu Skupštine zgrade  (Prilog 5), Statut Skupštine zgrade (Prilog 6), Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju (Prilog 7) i Katalog zajedničke imovine Skupštine zgrade (Prilog 8). Navedenim Opštim aktima usvojena su jasna i nedvosmislena pravila ponašanja i postupanja članova i predstavnika Skupštine zgrade.

4. “Oslobodioci” nisu pokrenuli zvaničnu inicijativu i proceduru za izglasavanje nepoverenja predsedniku Skupštine zgrade pre isteka mandata, kako je to utvrđeno Opštim aktima Skupštine zgrade, već su za to koristili logističku proceduru dobijenu od strane JP za stambene usluge Bor, koje funkcioniše na osnovu monopolskih kriterijuma, tako što svoje usluge Skupštinama stanara naplaćuje po dvostrukim standardima: Poslušnim predstavnicima Skupština stanara naplaćuju se usluge po ceni od 15% od naplaćenih sredstava za tekuće i investiciono održavanje, a neposlušnim predstavnicima Skupštine stanara naplaćuje se 25 %  od naplaćenih sredstava za tekuće i investiciono održavanje (pogađate – naša zgrada pored zvaničnih 15% po odobrenju SO Bor plaća i 10% po osnovu reketa za neposlušnost, koji nije odobren od SO Bor (Prilog 9).

6. “Oslobodioci” na Skupštini zgrade nisu hteli da poštuju odredbe Statuta  i Poslovnika o radu Skupštine, po kojima kvorum za rad Skupštine mora da bude najmanje 20 prisutnih članova Skupštine, da se smenjivanje predsednika vrši sa najmanje 20 glasova za njegovo razrešenje, a da se izbor novog predsednika, takođe vrši uz saglasnost 20 članova Skupštine, tj. sve po principu   1/2  + 1 glas, što iznosi 20 glasova, jer “Oslobodioci” pre nego što su pokrenuli postupak smenjivanja predsednika nisu imali želju ni da pročitaju Opšta akta, a kamo li da ih poštuju. Da su pročitali Opšta akta znali bi da Skupštinu zgrade čine 38 članova a ne 36, jer po Opštim aktima pravo učešća u Skupštini zgrade imaju i predstavnici vlasnika, odnosno korisnika poslovnog prostora u zgradi (MZ Novo Selište i JP Toplana).

7. “Oslobodioci” nisu dozvolili predsedniku Skupštine zgrade da pre glasanja o poverenju podnese Izveštaj o svom radu, jer njih nije interesovalo šta je urađeno za zgradu i koliko je to koštalo.

8. Umesto pravila definisanih Opštim aktima Skupštine zgrade “Oslobodioci” su  primenili principe sile i bahatosti, jer su smatrali da njih 12 od kojih je jedan smatrao da je samo on bez ostalih i jači i lepši od predsednika (valjda smatra da snaga i lepota mogu da zamene kriterijum vlasništva i adresu prebivališta, kao uslov za članstvo u Skupštini zgrade).

9. Pošto za izglasavanje nepoverenja predsedniku nije bilo ni kvoruma ni dovoljan broj “Oslobodilaca”, predsednik i ja smo prekinuli predsedavanje i napustili sednicu.

10. Nedostatak kvoruma nije bio smetnja da “Oslobodioci” sa 11 glasova donesu “Odluku” da se međusobno izaberu. Tom prilikom doneli su odluku i o izboru zamenika predsednika iako za to nije postojao ni zahtev ni uslovi (Prilog 9).

11. Nakon navedenih događaja moja porodica je od strane nekih “Oslobodilaca”  bila izložena nasilju i uterivanju straha pokušajima DA SE RAZVALE VRATA. Srećom i po njih i po mene da ja tada nisam bio tu.

 Na osnovu svega navedenog, smatram da ni ja, ni predsednik Skupštine zgrade nismo zaslužili da posle svega što smo učinili za našu zgradu budemo podvrgnuti nasilničkoj najezdi tzv. “Oslobodilaca”. Meni lično je jasno da ste se Vi komšije od takvih branili potpisivanjem svega što su Vam tražili, ali treba da znate da to nije bio dobar način da se suprotstavite nasilju.

S’ poštovanjem,

Vaš komšija Slobodan Radulović

Advertisements

април 26, 2011

BAHATI!

Filed under: ZLOUPOTREBE — bokisingl @ 11:27 am
Tags:

Preuzeto sa bloga: http/bokisingl.wordpress.com

O mahinacijama nadležnih u borskoj toplani bilo je dosta reči na ovom i drugim blogovima, kao i u izveštaju budžetskog inspektora, što sve očigledno nije bilo dovoljno za hapšenje i procesuiranje odgovornih. Nameće se logično pitanje ZAŠTO?
Po mom ličnom ubeđenju to je zato što se radi o kadrovima vladajuće državne koalicije – dakle radi se o kršenju zakona od strane struktura vlasti, tj. o bahatoj vlasti.
Bahatoj vlasti nije stalo do interesa naroda jer ona vodi računa samo o svojim ličnim interesima. A lični interesi vlasti su da što duže vlada po svaku cenu. Takvu vlast uopšte nije briga da li narod ima neke izvore prihoda i kolike su cene osnovnih životnih namirnica i komunalnih usluga. Ona samo razmišlja kako da od naroda otme još ono što nije oteto. Takvu vlast nije briga ni zašto narod protestvuje, štrajkujeje glađu i žeđu, vezuje se za šine i mostove, seče prste, vrši samoubistva.
Radi opstanka što duže na vlasti ta vlast se odmetnula od naroda i radi odbrane od gubitka vlasti instalirala je jake policijske, propagandno-informativne i tzv. „pravosudne institucije“.
Eto zato takva vlast neće da hapsi i sudi svojim lopovima i svojim hoštaplerima, jer joj takvi kroz pljačke, lopovluke, podizanje cena i uvođenje novih popreza i nameta pribavljaju prihode za što duži opstanak na vlasti. Lopovima i hoštaplerima će suditi narod kad se steknu uslovi, tj. nakon podizanja ustanka i promene te vlasti.
Da bi obezbedila vladavinu na teritoriji cele države takva je vlast instalirala svoje ogranke u mnogim gradovima, među koje spada i Bor. Setite se samo koliko je lažnih obećanja davano pre godinu dana povodom lokalnih izbora (Nova Topionica, Solarna elektrana, završetak gradnje hotela na Crnom Vrhu, Univerzitet u „Kapijama Bora“ itd. itd.). Međutim, za svaki slučaj vlast je sebi obezbedila pobedu na izborima kupovinom glasova. Valjda zato sada ta vlast i ne razmišlja da ispuni data predizborna obećanja. Umesto toga, po preuzimanju mandata ta se vlast opredelila da podigne cene svih komunalnih usluga, a kakve će joj sve ideje za povećanje poreza i nameta pasti na pamet ostaje da se vidi.
Koliko je vlast u Boru bahata vidi se po tome što je za svoje privilegovane članove i poštovaoce, preko borske toplane, obezbedila produžetak grejne sezone u naselju „NGC“, jer po meri te vlasti grejanje u Boru je postala privilegija samo onih borskih naselja u kojima živi većina vršilaca i simpatizera te vlasti. Naravno , cenu takve privilegije plaćaju oni drugi građani kojima je grejanje ukinuto par dana nakon grejne sezone, a i tokom sezone im je grejanje povremeno ukidano navodno „zbog kvarova mreže“.
Kao čin zahvalnosti za iskazanu poslušnost nadležnih iz Toplane u vezi diskriminacionog zagrevanja stanova „poštovaocima vlasti“ van grejne sezone, verovatno neće biti procesuiranja utvrđenih nezakonitosti iz izveštaja budžetskog inspektora, jer institucija „budžetski inspektor“ je sastavni deo pomenute vlasti i ona u praksi služi samo da obezbedi poslušnost upravljačkih struktura u javnim preduzećima, koja su takođe strukturalni delovi pomenute vlasti.
Prema navedenom primeru bahatosti vlasti narod ,koji ne voli takvu vlast, rizikuje u perspektivi da mu vlast isključi i vodu (sa isključenjima struje vlast odavno već primenjuje ovu vrstu diskriminacije – vidi: http://bokisingl.wordpress.com/  DA LI JE SRBIJA BANKROTIRALA?).
Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

јануар 3, 2011

EPILOG PRITUŽBE NA TOPLANU BOR ZBOG NEPOŠTOVANJA ZAKONA O ENERGETICI

Filed under: KAKO FUNKCIONIŠE SKUPŠTINA STANARA,ZLOUPOTREBE — bokisingl @ 3:54 am

Povodom Javne pritužbe na Toplanu Bor ministru energetike i rudarstva dobijen je odgovor u kome ministar lično urgira kod nadležnih u Toplani da ovaj problem reše na miran i obostrano zadovoljavajući način (vidi Odgovor ministra). Paralelno sa obraćanjem ministru energetike i rudarstva Skupština stanara iz ul. Njegoševa 5a u Boru organizovala je i prikupljanje potpisa nezadovoljnih korisnika usluga Toplane Bor, koje ova Toplana snabdeva toplotnom energijom posredstvom podstanice koja se nalazi u zgradi organizatora Peticije.

Nakon toga  nadležni u Toplani su popravili kvalitet isporuke toplotne energije potpisnicima Peticije ali sa aspekta monopolskog postupanja nisu mogli da odole da sačine zvanično pokriće prethodnog lošeg stanja, tako što su bez zahteva i saglasnosti potpisnika Peticije izvršili merenja temperature u nekim stanovima izabranim po njihovom izboru, u vezi čega su konstantovali da je grejanje svih potpisnika Peticije bilo korektno, pa ispada da su naša Peticija i obraćanja ministru ispali kao neko zakeranje (vidi sliku dopisa Toplane na početku teksta).

Uz pomenuti dopis, kao potvrda navoda dati su prilozi Zapisnika o izvršenim merenjima (vidi sliku uz ovaj navod).

Iz samog Zapisnika vidi se da nije ispoštovana njegova utvrđena forma zato što nisu upisani svi potrebni podaci da bi takav zapisnik bio validan, ali nadležnima iz Toplane to nije bila smetnja da na osnovu toga zaključe da je grejanje u skladu sa propisima, pri čemu ne pominju da su prethodno izvršili neke radnje kao što su ispiranje izmenjivača sumpornom kiselinom i dodatno odvrtanje ventila na priključku podstanice na dovodnu toplovodnu mrežu.

Epilog svega je da za sada imamo stvarno zadovoljavajuće grejanje, ali ovaj tekst svedoči kako je izvršen pokušaj prikrivanja prethodnog stanja.

Za Skupštinu stanara zgrade Njegoševa 5A

Slobodan Radulović

децембар 1, 2010

PRITUŽBA NA TOPLANU BOR ZBOG NEPOŠTOVANJA ZAKONA O ENERGETICI

Filed under: ZLOUPOTREBE — bokisingl @ 3:54 am
Tags:

KAD DARA PREVRŠI MERU

Sa početkom grejne sezone obnovljeni su problemi lošeg grejanja u nekim delovima Bora. Pošto su nadležni iz Toplane Bor ostali gluvi i slepi za žalbe nas građana koji im plaćamo velike pare za loše ili nikakve usluge, jer nas ponovo lažu, od početka nove grejne sezone Skupština stanara iz ul. Njegoševa 5a u Boru, u nedostatku i sporosti drugih pravnih lekova, odlučila je da se pritužbom putem maila obrati lično ministru Petru Škundriću.

Međutim, da se ova pritužba ne bi zagubila u nekoj fioci nadležnog ministarstva, koristimo blagodeti Interneta da sa istom upoznamo javnost. Svesni smo činjenice da zbog sprege politike, kriminala i pravosuđa, u moru mnogo većih problema građana Srbije, ovaj naš problem izgleda kao neko zakeranje, ali svesni smo da tek od ćutanja i trpljenja u Srbiji nema rezultata.

Kakvi će rezultati biti od ovakvog načina obraćanja nadležnim vladinim institucijama ostaje da se vidi u narednom periodu. Ako ništa drugo, objavljivanje ove Pritužbe zbog nepoštovanja Zakona o energetici od strane Toplane Bor, ostaće zabeleženo kao još jedno javno svedočenje o eventualnom nepoštovanju građanskih prava i sloboda u Srbiji i nespremnosti vlasti da rešavanjem takvih problema trasira put Srbije za ulazak u Evropsku uniju, jer ako naš višegodišnji problem sa Toplanom Bor ne bude rešen u hitnom postupku, obavestićemo nadležne u Evropskoj uniji da Vlada Srbije ne koristi namenski sredstva pomoći za sanaciju problema toplofikacije u Srbiji, jer je ne tako davno objavljeno da su Toplani Bor odobrena sredstva bespovratne pomoći u iznosu od oko 2 miliona evra, a nastavak našeg smrzavanja u toku ove grejne sezone dokazuje da se ta sredstva ne koriste namenski.

U prilogu ovog članka sledi tekst obraćanja ministru energetike i rudarstva Petru Škundriću:

Datum: 01.12.2010.

n/r Ministru za rudarstvo i energetiku

gospodinu Petru Škundriću

Predmet: Pritužba na Toplanu Bor zbog nepoštovanja Zakona o energetici

Poštovani gospodine ministre,

Ovu pritužbu, u svojstvu zamenika predsednika Skupštine stanara upućujem Vam u ime stanara zgrade 5A u Njegoševoj ulici u Boru.

Zbog potrebe hitne intervencije (zimski period i hladni stanovi), molim Vas da odmah izdate nalog vašim nadležnim službama da, u hitnom postupku, sprovedu kontrolu poštovanja Zakona o energetici od strane Toplane Bor u zgradi 5A u Njegoševoj ulici u Boru.

Obrazloženje

Već godinama unazad Toplana Bor ne poštuje Zakon o energetici u pogledu isporuke toplotne energije stanarima zgrade u Njegoševoj ulici u Boru. Sve naše dosadašnje intervencije preko njih i lokalnih opštinskih struktura nisu urodile poboljšanjem stanja. Za razliku od prethodnih godina ove godine je naša zgrada ostala jedna od retkih, kojoj Toplana Bor ne isporučuje dovoljne količine toplotne energije.

Mi osnovano sumnjamo da je to zbog toga što je ispravni izmenjivač toplote u našoj zgradi svojevremeno skinut i montiran na nekom drugom mestu, a u našoj zgradi je ugrađen neispravan izmenjivač toplote, zbog čega nam Toplana Bor ne isporučuje dovoljnu količinu toplotne energije u hladnim danima da bi takav neupotrebljiv izmenjivač sačuvala od potpune havarije i tako izbegla troškove ugradnje ispravnog izmenjivača toplote, jer ako bi ovaj propali izmenjivač toplote opteretili normalno potrebnom količinom toplotne energije, što podrazumeva rad izmenjivača pod većim pritiskom i sa povećanom temperaturom, on bi gotovo istog trenutka ostao van upotrebne funkcije.

Ono što posebno iritira stanare zgrade je činjenica da je nadležnima u Toplani, kao i većini stanara naše zgrade, poznat uzrok problema, ali nadležni iz Toplane uporno vređaju naš zdrav razum, tako što na naše zahteve i molbe da nam isporučuju dovoljnu količinu toplotne energije reaguju beskrupuloznim lažima i nesuvislim obrazloženjima da je navodno kvar u Energani Topionice Bor, da iz sistema nije ispušten vazduh, da su im svi nadležni na terenu na nekom drugom mestu i sl. Koliko su takva objašnjenja nelogična i netačna vidimo po tome, što se odmah do naše zgrade nalazi druga podstanica, koja se napaja sa istog voda i koja za sada odlično greje svoje potrošače, tako da se često dešava da oni zbog vrućine moraju da otvaraju prozore, znači istovremeno dok se mi smrzavamo.

Molimo Vas gospodine ministre za hitnu pomoć, jer u našoj zgradi žive dosta starih i bolesnih ljudi, kao i porodice sa malom decom koja često plaču zbog hladnoće.

S` poštovanjem i nadom u brz i povoljan ishod,

Slobodan Radulović

 

октобар 11, 2010

KAKO U SRBIJI NASTAJU HULIGANI?

Filed under: ZLOUPOTREBE — bokisingl @ 7:43 pm
Tags:

Huliganstvo je termin koji opisuje ponašanje koje krši pravila društvenih normi, bontona, zakona i predstavlja opšte destruktivno ponašanje. Huligana i huliganskog postupanja ima u svim zemljama na svetu, ali se svaka država trudi da brojnost takve populacije svede na podnošljivu meru.

Ono po čemu se Srbija razlikuje od drugih država u svetu jeste podsticanje stvaranja sve većeg broja huligana.

A kako se to radi u Srbiji?

Tako što je uz pomoć državnih struktura izvršena pljačkaška privatizacija državne i društvene imovine u korist tzv. “kontraverznih” domaćih i stranih biznismena, kojima je omogućeno da sumnjivim kapitalom i često pod “misterioznim” okolnostima privatizuju imovinu preduzeća koju su stvorili srpski građani, često putem samodoprinosa i svojim minulim radom u tim firmama.

Nakon pljačkaške privatizacije uz pomoć i logistiku državnih struktura (stečajni upravnici, stečajne sudije, tužilaštva, sudovi, inspekcijske službe i policija) omogućeno je “vlasnicima” da beskrupulozno izrabljuju radnike, tako što su im umanjivane zarade, vršene neredovne isplate zarada, vršene utaje poreza, doprinosa i penziono – invalidskog osiguranja, vršen mobbing i prekomerna otpuštanja po raznim osnovima, a država je zbog sprege politike, kriminala i korupcije zatajila u funkcionisanju svojih institucija, zbog čega je izostala pravna zaštita obespravljenima. Tako se desilo da za period od nekoliko godina Srbija dobije veliki broj nezaposlenih ljudi, koji su u paketu sa svojim porodicama “preko noći” postali socijalni slučajevi i psihički hendikepirane osobe. Kao takvi oni su krivicom države postali balast za tu državu, koja je ostala gluva i slepa za njihove probleme. U takvoj beznadežnoj situaciji neki od obespravljenih su počeli da se za svoja prava bore protestima i štrajkovima, ali su na taj način takvoj državi postali državni neprijatelji. U očajanju i beznađu neki od njih su sekli prste, vezivali se za šine i vršili samoubistva, a bahati i nehumani vlastodršci su takve proglasili neuravnoteženim osobama. Oni mlađi i hrabriji u postojećim uslovima počeli su da mrze takvu državu i svoj gnev i protest protiv takve države počeli su da ispoljavaju uništavanjem prvenstveno državne ali, nažalost, i privatne imovine, a u poslednjih par godina svoj protest su radikalizovali kroz rat sa policijom, koja štiti takvu državu i takve vlastodršce. Za takav rat sa policijom ti gnevni mladi ljudi, kojima je država svojim postupcima oduzela svaku nadu i perspektivu da se zaposle i da za pošten rad primaju poštenu zaradu od koje bi mogli da podižu svoje potomstvo, sve češće koriste bilo kakve javne manifestacije i skupove (protesti, štrajkovi, muzičke i sportske predstave) da bi sa državnim obezbeđenjem zametnuli kavgu u nadi da će pobedom nad organima državne zaštite srušiti takvu državu koja im je postala najveći neprijatelj. U takvoj svojoj neravnopravnoj borbi ti mladi i hrabri ljudi, poput Robin Huda ili Zoroa osvetnika, među sve većim brojem obespravljenih građana Srbije stiču sve veću podršku i popularnost i samo je pitanje vremena kada će sadašnji vlastodršci biti poraženi i srušeni sa vlasti, kao što se to desilo svojevremeno Miloševićevom režimu, koji su srušili “huligani” koje je stvorila njegova vlast.  Za ostvarenje takvog cilja potrebno im je samo malo mudrije postupanje.

Slobodan Radulović

септембар 7, 2010

KAKO SE SPREGOM POLITIKE, KRIMINALA I PRAVOSUĐA U BORU PLJAČKAJU SKUPŠTINE STANARA?

Filed under: ZLOUPOTREBE — bokisingl @ 7:34 pm
Tags:

Većini građana Srbije je Bor poznat po proizvodnji bakra i zlata, ali mnogi neznaju da je Bor, zahvaljujući bahatosti vršilaca javnih ovlašćenja postao poznat i po spregi politike, kriminala i pravosuđa.

Verovatno su retki građani Bora koji direktno ili posredno ne trpe posledice navedene sprege politike, kriminala i pravosuđa.

U ovom članku, kao primer žrtve sprege politike, kriminala i pravosuđa navodim Skupštinu stanara iz ulice Njegoševa 5A iz Bora.

Naime, zahvaljujući bahatosti vršilaca javnih ovlašćenja sa nivoa JKP za stambene usluge Bor, struktura Opštine Bor  i Opštinskog javnog tužilaštva u Boru, navedena Skupština stanara već godinama trpi materjalnu štetu, tako što su nadležna službena lica iz JKP za stambene usluge Bor godinama između brojnih drugih malverzacija vršili i malverzacije sa subvencijama (popust od 50% za plaćanje grejanja, potrošnju vode, čišćenje prostorija, investiciono održavanje zgrada, otplatu kredita za radove u zgradama, zakupe garaža, naknada za korišćenje zemljišta), tako što su samo u maju mesecu 2008. godine, umesto za 49 lica sa spiska Centra za socijalni rad, po svom izboru odobravali subvencije za još 107 lica, što je konstantovano na strani 13 Zapisnika br. 47-4/2009-III-06 od 18.03.2009. godine – vidi ovde.

Zbog malverzacija sa nelegalnim subvencijama za troškove investicionog održavanja zgrade Skupština stanara iz Njegoševe 5A se više puta bezuspešno usmeno i pismeno obraćala nadležnima u JKP za stambene usluge Bor. Pošto su se nadležni iz JKP za stambene usluge Bor oglušili o zahteve Skupštine stanara, protiv nn lica tog JKP-a 17.06.2008. godine podneta je krivična prijava Opštinskom javnom tužilaštvu u Boru – vidi Krivicna prijava br. 25-08-

Zbog sprege politike, kriminala i pravosuđa u Boru navedena krivična prijava je zataškana bez procesuiranja i povratne informacije o razlozima za to.

U vezi navedenih i drugih malverzacija od strane nadležnih lica iz JKP za stambene usluge Bor, Skupština stanara iz Njegoševe 5A se bezuspešno obratila i OTVORENIM PONOVLJENIM ZAHTEVOM tadašnjem vršiocu dužnosti direktora JKP za stambene usluge Bor, a nakon njegovog smenjivanja i Novom vršiocu dužnosti direktora Srđanu Radoševiću.

Pošto niko od njih u zakonskom roku nije hteo da otkloni posledice navedenih malverzacija Skupština stanara iz Njegoševe 5A se bezuspešno obratila i Novom predsedniku Opštine Bor gospodinu Nebojši Videnoviću.

Na navedeni način Skupština stanara iz Njegoševe 5A na nivou Opštine Bor iscrpila je zakonske i druge mogućnosti za zaštitu svojih prava i ujedno izvela dokazni postupak da se u ovom slučaju zaista radi o spregi politike, kriminala i pravosuđa.

Da je to zaista tako dokazuje i činjenica da JKP za stambene usluge Bor za poslednjih godinu dana,  u korist Skupštine stanara iz Njegoševe 5A, od Opštine Bor za poslovni prostor MZ Novo selište (poslovni prostor od 205 kvadrata nalazi se u prizemlju zgrade) nije htelo da naplati ni jedan jedini dinar, a ako se to ne naplati utuženjem u roku od godinu dana ta se potraživanja smatraju zastarelim i ne mogu se naplatiti zakonskim putem, što rečito govori zašto nadležni u Opštini Bor blagonaklono gledaju na malverzacije JKP za stambene usluge Bor, čiji je osnivač i nadređeni faktor Opština Bor. Kao upoređenje o kakvoj se malverzaciji radi može poslužiti činjenica da ako građani ne plate svoje komunalne troškove duže od 6 meseci JKP za stambene usluge protiv njih podnosi tužbe Opštinskom sudu Bor, koji ih po automatizmu proglašava krivim i obavezuje ih da te obaveze izmire sa zakonskom zateznom kamatom i sudskim troškovima u ostavljenom roku a ako to ne učine naplata se vrši prinudnim putem uz uvećane troškove po osnovu sudskog izvršenja.

Na osnovu svega iznetog jasno je da se uspostavljena sprega politike, kriminala i pravosuđa iz Bora ne boji nikakvih zakonskih ili političkih sankcija, što je donekle razumljivo ako se uzme u obzir da je vladajuća republička koalicija pružila ogromnu podršku vladajućoj borskoj strukturi na nedavnim izborima. Da li je ovo samo pretpostavka ili činjenica ostaje da se vidi kako će na sve to reagovati nadležni republički organi.

Zamenik predsednika Skupštine stanara

Slobodan Radulović

август 12, 2010

KO ŠTITI VANDALE I LOPOVE U BORU?-drugi deo

Filed under: ZLOUPOTREBE — bokisingl @ 11:04 pm
Tags:

U prethodnom članku iznet je problem nekontrolisanog vandalizma i lopovluka u Boru – vidi ovde.

U ovom članku iznosim konkretan primer totalne nebrige i ravnodušnosti opštinskih organa i državnih institucija (PU Bor i OJT Bor) prema ovom problemu koji zbog nebrige nadležnih struktura preti da totalno ruinira i uništi mnoge gradske objekte.

Naime, svojevremeno je pre 10-tak godina pod nerazjašnjenim vlasničko-investicionim okolnostima na ulazu u Bor započeta izgradnja lepog i savremeno dizajniranog zdanja nazvanog „Kapija Bora“. Prema nekim najavama tu je trebalo da budu smešteni diskoteka i još neke uslužno trgovinske delatnosti. Međutim događaji iz oktobra 2000. prekinuli su izgradnju i dovođenje u namensku funkciju ovog objekta. Od tada „brigu, upravljanje i korišćenje“ ovog objekta preuzeli su lokalni vandali, narkomani i lopovi, tako što je svaka od navedenih grupacija objekat koristila za svoje nastrane potrebe. Lopovi su poskidali sve što je moglo da se skine, vandali su polomili ono što lopovi nisu mogli da odnesu a narkomani su našli svoju „sigurnu kuću“ za svoja druženja i fiksanja.

Državne i lokalne strukture vlasti sete se ovog objekta samo kad su neki izbori u svrhu lažnih predizbornih obećanja (kao tu će biti smešten Timočki univerzitet)  ili kada preuzmu vlast u svrhu marketinškog prikupljanja poena (kao vlasnik će postati Opština Bor ako se salože stvarni vlasnici koji se ne pojavljuju u javnosti). I tako već desetak godina svi oni zajedno  (i vlast i vandali) zloupotrebljavaju ovaj objekat i takmiče se u njegovom ruiniranju i upropašćavanju.

Nažalost, u Boru i okolini ima još dosta primera nebrige i upropašćavanja raznih vrsta objekata. Primera radi navodim započete, ili izgrađene, a neiskorišćene sledeće objekte: Bazeni u Brestovačkoj banji, Aerodrom, Hotel „Jelen“ na Crnom Vrhu, dva Hotela na borskom jezeru, itd. Sve ovo govori da Bor već više od 10 godina nema dobre i savesne domaćine na važnim i odgovornim funkcijama što najviše odgovara vandalima, lopovima i narkomanima kojih je sve više i više posle svakih novih izbora u Boru.

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

август 1, 2010

OTVOREN PONOVLJENI ZAHTEV

Filed under: ZLOUPOTREBE — bokisingl @ 8:25 pm
Tags:

Na ruke direktoru JKP preduzeća za stambene usluge Bor

Predmet:       Ponovljeni zahtev za potpis Aneksa ugovora o delu za predsednika Skupštine stanara i ponovljena pritužba na postupanja vaših predstavnika gospodina Stanka Serbinovskog i      g-đe Marjane Živanović.

Poštovani gospodine direktore,

Skupština stanara zgrade Njegoševa 5A u Boru je pravno lice upisano kod nadležnog državnog organa registracionom prijavom br. 004372789 od 27.01.2003. godine sa matičnim brojem 07123426 i poreskim identifikacionim brojem – PIB: 102437679. po čemu je možda jedinstveni primer u Boru (Prilog 1).

Pismenom saglasnošću 33 od 36 članova Skupštine stanara 23.01.2008. godine usvojen je Statut Skupštine stanara, koji je nakon isteka roka oglašavanja postao obavezujući opšti akt za sve organe Skupštine stanara (Prilog 2).

Pismenom saglasnošću 32 od 36 članova Skupštine stanara 23.01.2008. godine, sa mandatom od  četiri godine, za predsednika Skupštine stanara izabran je Veselin Radojković, za zamenika predsednika Skupštine stanara izabran je Slobodan Radulović a za sekretara Skupštine stanara izabrana je Milja Pipić. Izabrani predstavnci Skupštine stanara su deponovali svoje potpise kod Opštinskog suda u Boru na OP obrascu br. 877/08 od 29.02.2008. godine (Prilog 3).

Pismenom saglasnošću 33 od 36 članova Skupštine stanara, sa mandatom od četiri godine, izabrano je tri člana Nadzornog odbora Skupštine stanara.

Na osnovu posebne saglasnosti većine članova Skupštine stanara zgrade Njegoševa 5A u Boru, sa vašom firmom potpisan je Ugovor o delu za period januar-juni 2010. god. po kome su se potpisnici saglasili da za potrebe plaćene funkcije predsednika Skupštine stanara  (čl. 13. stav 3. Skupštine stanara) dodatno izdvajaju po 100 dinara mesečno prilikom plaćanja komunalnih usluga.

Problem je nastao kada su predstavnici vaše firme Stanko Serbinovski i Marjana Živanović počeli da sabotiraju i nipodaštavaju Opšte akte i odluke Skupštine stanara, tako što nisu priznavali ni Opšte akte ni odluke Skupštine stanara niti uvažavali deponovane potpise predstavniika Skupštine stanara u vezi sklapanja Ugovora o delu radi plaćanja funkcije predsednika Skupštine, da bi tek po našim učestalim usmenim pritužbama njima lično oko 10 – tak puta i jednom bivšem direktoru Draganu Veličkoviću, nakon čega su tek na osnovu njegove intervencije taj Ugovor sastavili uz ograničenje na šest meseci umesto do kraja mandata predsednika Skupštine stanara (Prilog 4).

Sabotiranje potpisanog ugovora o delu br. 373 od 26.01.20010. godine i nepriznavanje Opštih akata, odluka i deponovanih potpisa predstavnicima Skupštine stanara, vaši imenovani predstavnici su nastavili i nakon potpisivanja tog ugovora, tako što su odbili sprovođenje navedenog Ugovora. Na naše uporno insistiranje da se ugovor striktno poštuje, vaši imenovani predstavnici su izvršili prepravku (falsifikovanje) člana 2. pomenutog Ugovora, tako što su svojevoljno i bez saglasnosti Skupštine stanara prepravili bruto iznos od 2.300 dinara na 2.485 dinara i ovaj uznos odbili sa računa zgrade umesto sa računa vaše firme, obzirom da je vaša firma napravila propust u nepridržavanju odredbi ugovora (Prilog 5).

Kada smo im predočili zakonske posledice zbog jednostranog prepravljanja odredbi potpisanog ugovora, vaši imenovani predstavnici su bez ikakvog pravnog osnova odbili da priznaju naša službena ovlašćenja, kao predstavnika Skupštine stanara i tražili su da, radi sprovođenja potpisanog ugovora o delu, sprovedemo vanredne izbore za predsednika i zamenika Skupštine stanara, nadajući se valjda da ćemo to odbiti ili da nas Skupština stanara neće ponovo izabrati. Na njihovu žalost to se nije desilo i mi smo im doneli novu saglasnost Skupštine stanara o našem izboru (Prilog 6).

Pošto su iscrpili sav svoj repertoar izgovora i manipulacija, vaši imenovani predstavnici su početkom juna meseca 2010. godine dali nalog da se predsedniku Skupštine isplati tromesečna naknada uz pozajmicu sredstava iz budžeta Skupštine stanara.

Pošto se nismo složili da se iz Fonda Skupštine stanara za naknadu predsedniku odbija prepravljeni bruto iznos od 2.300 dinara, oni su mu uplatili drugi deo neto iznosa umanjen za navedenu razliku, ali ponovo uporno odbijaju potpisivanje Aneksa ugovora za naredni period predsednikovog mandata, zbog čega smo intervenisali preko njih ponovo tri – četiri puta (jednom i putem pisanog dopisa preko elektronske pošte – nalazi se u aktima kod g-đe Marjane) i jednom kod Vas lično, ali ste Vi tada bili u žurbi i niste imali vremena da saslušate našu kompletnu argumentaciju, već ste im dali podršku tvrdnjom da se radi o dobrim i savesnim radnicima.

Postavlja se pitanje zbog čega se vaši imenovani predstavnici ovako ponašaju prema nama?

Mi nemamo drugo objašnjenje sem osnovane sumnje da je to zato što smo protiv nn lica iz vaše firme, podneskom br. 25/08 od 16.06.2008. godine Opštinskom javnom tužilaštvu (u OJT je podnesak zaveden sa datumom prijema 17.06.2008. godine –prilog 7) podneli krivičnu prijavu zbog zloupotrebe službenog položaja, radi pribavljanja imovinske koristi nekim stanarima u zgradi, tako što su ih, mimo zakonskih osnova i po neutvrđenim kriterijumima, oslobodili da više godina (jednog od njih čak preko 10 godina) plaćaju naknade za komunalne usluge, čime su izvršili utaju dela naknade za održavanje stambene zgrade. Nezvanično smo saznali da je ova krivična prijava zataškana zahvaljujući nekim vezama nekih vaših službenika u nadležnim državnim organima, ali to ostaje posao za državne organe sa viših hijerarhijskih nivoa, jer zataškavanjem ove krivične prijave Fond za održavanje zgrade i dalje trpi utaje zbog višegodišnjeg odbijanja Stanka Serbinovskog da izda nalog za naplatu troškova za održavanje zgrade od JKP Toplana koja ima poslovni prostor u podrumu naše zgrade.

Prilozi (ukupno 7) daju se kako su navedeni.

S’ poštovanjem, zamenik predsednika Skupštine stanara:

Slobodan Radulović

јун 23, 2010

IZVEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA SKUPŠTINE STANARA ZA PERIOD JANUAR – JUNI 2010. GODINE

Filed under: KAKO FUNKCIONIŠE SKUPŠTINA STANARA — bokisingl @ 11:16 pm
Tags:

Na osnovu člana 20. Statuta zgrade Njegoševa 5a u Boru izdaje se sledeće

SAOPŠTENJE

  1. Za potrebe zaštite stanova i poslovnog prostora u zgradi, kao i bezbednosti stanara nabavljena je protivpožarna oprema.
  2. Zbog promene cenovnika usluga JKP za stambene usluge Bor, a po njihovoj inicijativi i uz pismenu Odluku Skupštine zgrade od 21.05.2010. godine  sklopljen je Ugovor  br. 2528/2 od 03.06.2010. godine o održavanju stambene zgrade.
  3. Dopisom br. 22/08 od 27.05.2008. godine Skupština stanara je tražila da JKP za stambene usluge otpočne da od 01.06.2008. godine u korist Skupštine stanara naplaćuje naknadu za održavanje od JKP Toplana Bor za poslovni prostor koji koristi u zgradi ali JKP za stambene usluge je bez ikakvog objašnjenja ignorisalo ovaj zahtev. U više navrata je predsednik usmeno ponavljao ovaj zahtev nadležnima iz JKP za stambene usluge ali su oni to uvek izvrdavali a poslednji put u maju mesecu je odgovorni rukovodilac JKP za stambene usluge to odbio pozivajući se na navodno siromaštvo JKP Toplana.
  4. Dopisom br. 24/08 od 11.06.2008. godine Skupština stanara je na osnovu svoje Odluke br. 14/06 od 26.06.2006.  tražila od JKP Direkcija za izgradnju Bora da Skupštini stanara izda akt o korišćenju okolnog prostora zgrade radi negovanja sadnica cveća, drveća, ukrasnog šiblja i travnjaka ali je ovaj zahtev ignorisan bez ikakvog pisanog objašnjenja, a na usmena pozivanja predsednika da se odgovori na zahtev obećavano je više puta da će službeno lice JKP Direkcije za izgradnju Bora izaći na teren radi uvida postojećeg stanja ali se to za protekli period nije desilo.

Saopštenje sastavio:

Zamenik predsednika Skupštine stanara

Slobodan Radulović

јун 3, 2010

KO ŠTITI VANDALE I LOPOVE U BORU?

Filed under: ZLOUPOTREBE — bokisingl @ 7:44 pm
Tags:

U pokušaju raskidanja sprege politike, kriminala i pravosuđa i oduzimanja imovine stečene kriminalnim aktivnostima nadležni državni organi su zapostavili tzv. „sitne kriminalce“ – vandale i lopove.

Zbog prezauzetosti državnih organa na otkrivanju i procesuiranju teških kriminalnih dela vandali i sitni lopovi u Boru neometano i nekažnjivo obavljaju svoje „aktivnosti“. Naime, građani Bora svakodnevno su suočeni sa posledicama svakojakog vandalizma (uništavanje cveća i sadnica, vršenja nužde na javnim mestima, oštećenja privatne i društvene imovine, razbijanje uličnih sijalica, razbijanje prozora i izloga, bacanje i rasturanje smeća, itd.) i raznih lopovluka od obijanja izloga, obijanje trafostanica radi krađe bakarnih provodnika, seča i krađa provodnika, skidanje oluka, krovnih pokrivača, odnošenje šahtnih poklopaca i rešetki do obijanja i krađa opreme iz automobila, kuća, vikendica, garaža, itd.

Pojave vandalizma su u Boru toliko uzele maha naročito među mlađim maloletnim naraštajima tako da je to prosto postalo kao nešto normalno i uobičajeno, a pojedini vandali su spremni i na verbalne nepristojne rasprave a nisu retki ni oni koji bi da se fizički obračunaju sa onima koji im skreću pažnju da ne čine takva dela.

Što se tiče sitnih lopova oni su se tako verzirali da u pojedinačnim slučajevima krađe ne kradu veću vrednost od nekoliko hiljada dinara kako ne bi ispunili zakonsaki uslov za krivično gonjenje. Međutim, ti sitni lopovi su često organizovani kao bande od više učesnika tako da su u stanju da za jednu noć ostave neke gradske kvartove ili mesne zajednice bez kompletnih šaht poklopaca i uličnih rešetki a pojedine zgrade bez oluka i krovnih pokrivača.

Zbog takve jedne lopovske „akcije“ tokom jedne noći okolina mesne zajednice Novo Selište je ostala bez velikog broja šaht poklopaca i rešetki a pojedine zgrade bez oluka.

Ovaj lopovski biznis u Boru ne bi se toliko razvio da nema registrovanih otkupljivača sekundarnih sirovina koji po bagatelnim cenama otkupljuju sav lopovski plen bez vođenja evidencije o vrsti i poreklu robe i identitetu njenog vlasnika.

Navedenim lopovlucima se lako može stati na put kada bi Opštinsko javno tužilaštvo u Boru radilo savesno svoj posao. Da to nije tako svedoči krivična prijava protiv nn lica podneta još 19.05.2008. godine na koju podnosilac nije dobio povratnu informaciju a lopovske aktivnosti iz podnete prijave se i dalje nesmetano obavljaju na sličan način i verovatno uz pomoć istih aktera – vidi  Krivicna prijava protiv nn lica

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Следећа страна »

Блог на WordPress.com.